О НАМА

фејсбук страница – facebook;

 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу је образовно-васпитна установа са дугом традицијом, чији се корени везују за 1860. годину када је на Цвети школа са 115 ученика почела са радом, као Недељна шегртска школа. Током времена мењала је имана а од 2004. године добија назив „Прота Стеван Димитријевић“ јер се зграда школе налази на имању овог просветитеља и хуманисте. Прота Стеван Димитријевић рођен је у Алексинцу и представља значајну личност за очување српске државе и цркве вршећи неуморно просветну и културну мисију. Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ је савремена школа са кабинетском наставом и добро опремљеним радионицама.

У Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“ заступљено је четири подручја рада трећег и четвртог степена стручности, као и петог степена стручности. У подручју рада Машинство и обрада метала заступљени су следећи образовни профили: Металостругар, Аутомеханичар, Машински техничар моторних возила, Техничар за компјутерско управљање. У подручју рада Електротехника заступљени су следећи образовни профили: Електортехничар рачунара, Електротехничар енергетике,  Монтер ТК мрежа,  Електромеханичар за термичке и расхадне уређаје, Електромонтер мрежа и постројења, Електротехничар за термичке и расхладне уређаје. У подручју рада Саобраћај заступљен је образовни профил Техничар друмског саобраћаја, а у подручју рада Економија, право и администрација образовни профил Економски техничар.

С обзиром на то да се школа укључује у реформу средњег стручног образовања, активно конкуришемо за нове образовне профиле, како бисмо привукли ученике атрактивношћу занимања која им се нуде за будуће образовање, али и унапређујемо постојеће различитим иновативним методама наставног рада, што школу чини актуелном на територији општине Алексинац и шире. У школи је тренутно двадест два одељења, а велико је интересовање за све облике образовања, како трећег, четвртог, али и петог степена стручности у виду једногодишње специјализације.

Ученици школе житељи су града Алексинца, али и околних села, а имамо ученике и з других општина. Различита структура ученика и територијална распрострањеност сведоче о томе да, иако су принуђени да због редовне наставе путују, или бораве привремено у Алексинцу, ученици цене начин образовања и васпитања у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“, рачунајући да ће се квалитетно оспособити за будуће послове путем наставе која им се у школи пружа.

Једна од специфичности школе је и социјална карта ученика. Већи број уписаних ученика је мушког пола у односу на број ученика женског пола, имамо ученике ромске националности, што све упућује на добре односе који у школи владају, на високо заступљену толеранцију и поштовање мултикултуралности. С друге стране Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ профилише се као образовно-васпитна установа која задовољава различите потребе ученика, чак када су у питању тзв. „мушка“ и „женска“ занимања, с обзиром да су у школи углавном мешовита одељења, што се полне структуре тиче. Већина ученика је из потпуних породица, али има и ученика који долазе из непотпуних породица, тако да се посебна пажња обраћа на њих и сви актери школског живота усмерени су на јачање личности ученика из различитих друштвених услова.

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ поседује стручан и вредан образовни кадар, који стално ради на стручном напредовању и усавршавању. Велики број наставника ради у две и више школа, што може отежати усклађивање распореда часова, али се сви труде да дају свој максимум у раду, како би ученици имали оптимално најбоље педагошке услове и мотивацију за учење.

Настава се одвија у две одвојене школске зграде. Једна школска зграда налази се у улици  Тихомира Ђорђевића бб и располаже великим бројем разноврсних просторија за извођење наставе и осталих пратећих активности за живот и рад ученика школе. Друга школска зграда представља радионицу за реализацију практичне наставе у ул. Леле Поповић 23.  Сазидана је 1935. године на иницијативу бројних добротвора и радила је као посебна образовна установа, која је претрпела више трансформација. Данас је ова зграда у саставу Техничке школе и у њој се реализује практична настава из области електротехнике, машинства и саобраћаја. У њој се налазе добро опремљене радионице и лабораторије које обезбеђују адекватне услове за обављање практичне наставе и стицање нових знања на овом пољу.

Кабинети, лабораторије и учионице у обе зграде Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ су веома добро опремљени и из године у годину се унапређује њихова опремљеност и континуирано се ради на њиховом уређењу, тако да школа представља пријатно место за боравак ученика и утиче на њихово напредовање у учењу. Школа располаже савременим наставним средствима, која омогућавају стицање разнородних знања и олакшавају рад, а са друге стане нуде многобројне могућности за истраживање и обављање практичних задатака које образовни профили програмом обухватају.

У непосредној близини школе налази се спортска хала, у којој се одвија настава физичке активности, а у школском дворишту се налазе спортски терени на којима се настава физичког васпитања одвија када то временски услови дозвољавају. У саставу школе налази се и библиотека са читаоницом, чији се књижни фонд сваке године обнавља и шири у складу с потребама наставе, али и афинитетима и интересовањем ученика. Здравствени центар из Алексинца је у школи отворио стоматолошку амбуланту која ради у преподневној и поподневној смени. О безбедности ученика за време боравка у школи стара се школски полицајац, а школска зграда опремљена је видео надзором и алармним системом.

У згради Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ већ више година ради и Пољопривредна школа „Шуматовац“, па се наства реализује у две смене тако да се школе на недељу дана смењују у преподневној и поподневној смени. Ово представља отежавајућу околност за рад, с обзиром да би се рад у школи по сменама и оптерећеност школских просторија могла другачије организовати да школски простор користи само Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“.

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ представља школу која прати тенденције савременог образовања у жељи да ученицима пружи што боље знање, практичну оспособљеност и услове за рад, па јој је због тога значајно порастао углед и међу ученицима и међу родитељима. Данас је то школа која ниже успехе на свим пољима и усмерава своју организацију на ученике и учење који изграђују будућност и оплемењују сврху живота у смислу стварања и рада.