ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу је образовно васпитна установа с дугом традицијом, чији се корени везују за 1860. годину, када је 27. марта, на Цвети школа почела с радом, као Недељна школа за шегрте и калфе. У три разреда уписано је 115 учеика, а наставу су држили учитељи, свештеници и телеграфиста алексиначки. Нажалост, нема података колико је ученика ову школу завршило и до када је школа радила, с обзиром на то да су у то време занатлијске и трговачке радње радиле свакодневно, па је одлазак шегрта и калфи недељом у школу наилазио је на отпор њихових власника, а сва документација о школи уништена је за време Турске окупације Алексинца 1876. и 1877. године.

Након затварања Недељне школе за шегрте и калфе прва Занатско-трговачка школа у Алексинцу јавља се 1914. године, која је имала један разред са два одељења у којима је било 45 ученика. Међутим, ова школа није дуго постојала, јер је њен рад био обустављен с почетком Првог светског рата. Ипак, када се Први светски рат завршио, Занатско-трговачка школа у Алексинцу обнавља рад и у школској 1919/20. години школа је уписала први разред са 63 ученика разних занимања, а број ученика се из године у годину повећавао. Школске 1934/35. годне школа је добила нов назив и тада се звала Стручно-продужна школа, а радила је и за време немачке окупације.

Од краја Другог светског рата школа је доживљавала промене како у називима које је носила тако и у самој организацији, задржавши, ипак, свој основни лик и суштину образовања ученика у одређеним областима. Школске 1946/47. године, школа добија назив „Школа за ученике у занатству и индустрији“ који брзо мења у „Стручну школу за ученике у привреди“. Године 1961. ова школа је трансформисана и основана је школа за образовање квалификованих радника из редова омладине и радника запослених у радним организацијама под називом Школски центар.

Од школске 1977/78. године школа добија квалификацију образовно – васпитне организације која почиње први пут образовање ученика четвртог степена и одатле се развија савремена Техничка школа у Алексинцу, која самостално функционише од 1990. године, а између 1994. и 2003. године носила је име Електромашинска школа. С обзиром да се школа налази на имању које је поклонио прота Стеван Димитријевић, 2004. године Наставничко веће школе доноси одлуку да она носи име овог великог човека, са благословом Светог архијерејског синода Српске православне цркве, а то име школа и данас носи.

Прота Стеван Димитријевић рођен је у Алексинцу и представља значајну личност за очување српске државе и цркве, вршећи неуморно просветну и културну мисију. Оснивач је и први декан Православно-богословског факултета у Београду, који га је прогласио почасним доктoром богословије. Његов просветитељски дух и неуморна образовна делатност утрли су пут развоју школства, који се Техничка школа труди да из године у годину унапређује радом и залагањем ученика и свих запослених у школи.

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ је савремена школа с кабинетском наставом и добро опремљеним радионицама. Школска зграда налази на територији општине Алексинац, у улици  Тихомира Ђорђевића бб, а у непосредној близини школе налази се спортска хала. Школа располаже и својом радионицом за реализацију практичне наставе у ул. Леле Поповић, која је сазидана је 1935. године на иницијативу бројних добротвора, а у њој се данас реализује практична настава. У овој згради налазе се добро опремљене радионице и лабораторије које обезбеђују адекватне услове за обављање практичне наставе и стицање нових знања.

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ данас је модерна образовно – васпитна установа, која образује ученике за потребе привреде у областима машинства и обраде метала, електротехнике, трговине, економије,  и саобраћаја и броји преко 600 ученика уписаних у 22 одељења различитих образовних профила. Школа постиже запажене резултате на републичком нивоу, а ученици и професори носиоци су многих награда и признања. О квалитету образовања у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“ најбоље сведоче некадашњи ученици ове школе, који су данас успешни у свом послу без обзира о ком занимању је реч. Многи од њих наставили су своје школовање и постали угледни инжењери и носиоци посла у фабрикама или приватним радионицама, трговинама или малим предузећима.

Као образовно – васпитна установа која стално унапређује свој рад Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ посебно инсистира на изграђивању правилног односа према раду, учењу и формирању радних навика и љубави према будућем занимању код ученика, бавећи се васпитањем и оснаживањем младих за активно учешће у друштву и његовој демократизацији. Образовно – васпитним радом у школи развија се и подстиче самосталност, стваралаштво, истраживачке склоности и интелектуалне радозналости ка новим сазнањима у науци и техници, култури, уметности, спорту и др, неговање еколошке свести, љубави према човеку и осећања поштовања људске личности и уопште хуманих односа, као и навика културног понашања, развијање културних навика и потреба као и заштита културних добара и др.

Техничка школа се брзо развија и напредује, па се активно укључила у реформу средњег стручног образовања. Захваљујући резултатима рада у протеклим годинама, професори наше школе се налазе у скоро свим форумима наставника и тимовима за израду и иновирање наставних планова и програма за образовне профиле.

Да би се школски живот унапређивао посебно се инстистира на  учешћу на конкурсима за нове образовне профиле, учешћу у новим пројектима, осавремењивању школског простора и побољшању услова рада у школи, интензивирању ваннаставних активности и друштвено корисног рада, побољшању међуљудских односа, активном учествовању родитеља у раду школе,

сарадњи с медијима у циљу промовисања рада и резултата школе, као и приближавања школе ученицима основних школа. Такође, школа се развија и у смеру  подршке и укључивања нових социјалних партнера, на пољу међународне сарадње, оснаживања ученика кроз интеркултурално и инклузивно образовање и изградње сигурне школе – школе без насиља, спровођењем превентивних и интервентних активности као и процеса медијације.

Све ово Техничку школу „Прота Стеван Димитријевић“ чини значајном установом у области образовања и васпитања, која доказује своју вредност свакодневним активностима и дугогодишњим трајањем, а најбољи сведок је чињеница да је углед ове школе међу осталим средњим школама и код родитеља и код ученика знатно порастао  у послење време.