Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Ванредно школовање

Осим редовног образовања школа обавља и ванредно школовање у свим подручјима рада.
ОБЛИЦИ ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА:
- Преквалификација – Промена образовног профила истог степена стручности.
- Доквалификација – Дошколавање са III на IV степен у истом или различитом подручју рада.
- Трогодишње школовање – Трогодишње школовање ученика старијих од 17 година после основне школе. Број ученика и врсте образовних профила одређени су конкурсом који расписује Министарство просвете.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

1. Електротехничар погона (IV степен)
2. Електротехничар енергетике (IV степен)
3. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (IV степен)
4. Електротехничар рачунара (IV степен)
5. Електроинсталатер (III степен)
6. Електромонтер мрежа и постројења (III степен)
7. Аутоелектричар (III степен)
8. Електромеханичар за машине и опрему (III степен)
9. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (III степен)
10. Монтер телекомуникационих мрежа (III степен)

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

1. Машински техничар (IV степен)
2. Погонски техничар машинске обраде (IV степен)
3. Машински техничар за компјутерско конструисање (IV степен)
4. Машински техничар моторних возила (IV степен)
5. Бравар (III степен)
6. Лимар (III степен)
7. Металостругар (III степен)
8. Машинбравар (III степен)
9. Аутомеханичар (III степен)
10. Механичар грејне и расхладне технике (III степен)
11. Алатничар (III степен)
12. Инсталатер (III степен)
13. Аутолимар (III степен)
14. Заваривач (III степен)

ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:

1. Трговински техничар (IV степен)
2. Трговац (III степен)

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ:

1. Возач моторних возила (III степен)

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
- Фотокопија личне карте
- Претходно стечена сведочанства (оригинал)*
- Диплома*
- Лекарско уверење о здравственој способности**
- Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )

* - ученици који се уписују на ванредно школовање после основне школе подносе само сведочанство о завршеној основној школи.
** - лекарско уверење је потребно само за неке образовне профиле, обавезно за возаче моторних возила.

Цена:

Укупан износ ванредног школовања зависи од броја испита који се одређује решењем директора школе о признатим и допунским испитима. Решење се доноси увидом у поднету документацију и у складу са наставним планом и програмом.
Након полагања свих испита одређених решењем, ученик полаже завршни испит ( III степен ), или матурски испит ( IV степен ).