Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Специјализација

Подручје рада : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

- Металостругар специјалиста
- Бравар специјалиста
- Аутолимар специјалиста
- Алатничар специјалиста
- Аутомеханичар специјалиста
- Заваривач специјалиста
- Механичар алатних машина специјалиста
- Инсталатер грејања и климатизације специјалиста

Специјализацију за образовне профиле у подручју рада машинатво и обрада метала могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем одговарајућег образовног профила за који стичу и специјализацију и најмање две године радног стажа на пословима одговарајућег образовног профила.

Подручје рада : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

- Електроенергетичар за мреже и постројења специјалиста
- Електроенергетичар за електричне инсталације специјалиста
- Електроенергетичар за машине и опрему специјалиста
- Аутоелектричар специјалиста
- Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје специјалиста
- Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним одговарајућим средњим образовањем.
Сви кандидати наведених образовних профила треба да имају радно искуство у области електричних машина у непрекидном трајању :
- најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању,
- најмање четири године за завршену школу у трогодишњем трајању

Подручје рада : ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

- Возач моторних возила специјалиста
- Возач моторних возила инструктор

Специјализацију могу стицати кандидати са завршеним следећим образовањем :
- возач моторних возила (у трогодишњем или четворогодишњем трајању),
- возач – механичар,
- техничар друмског саобраћаја,
- саобраћајни инжењер (виша саобраћајна школа друмског саобраћаја),
- дипломирани саобраћајни инжењер одсек за друмски и градски саобраћај

Општи услови за упис су :
- најмање две године радног искуства,
- навршених 21 године живота,
- најмање три године возачка дозвола за управљање оном категоријом за коју полаже специјализацију,
- доказ да у задњих пет година није правоснажно осуђен за кривично дело угрожавања безбедности саобраћаја

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал )
- Диплома ( оригинал или оверена фотокопија )
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија возачке дозволе – само за инструкторе
- Потврда о радном односу
- Уверење да у задњих пет година није правоснажно осуђен за кривично дело угрожавања безбедности саобраћаја – само за инструкторе

Цена:

Сваки кандидат добија уговор о школовању који тачно дефинише износ школовања и рокове плаћања.